Cáo Phó Của Gia Đình Nhạc Sĩ Vĩnh Điện

Theo tin BMH Xin kính thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH… Để tường và tiện việc phân ưu, thăm viếng, tiển đưa Bà Maria Nguyễn Thị Huệ đến nơi an nghĩ cuối cùng.. Trân trọng… BMH Washington, D.C

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!